Bli Medlem

Intresserad av att bli medlem?

Medlemskap i Söröjebygdens intresseförening är öppet för alla som vill stötta föreningen i dess strävan för bygden, såväl aktivt, ekonomiskt eller endast som passiv medlem.

Medlemsavgifter:

Familjer 200:- och enskilda medlemmar 100:-
Postgironr: 201193-0

Kapellfonden:

Minnesfond för alla tillfällen.
Gåvor mottages med tacksamhet på föreningens postgiro: 201193-0